KURS/SEMINAR/FOREDRAG

Bestille kurs/seminar/foredrag

  
1. Om å forstå annerledeshet
I vårt møte med den andre er det viktig å legge vekt på fellestrekkene mellom mennesker før vi begynner å bevege oss mot forskjellene. Våre fellestrekk vil kunne bygge en bro mellom oss og den andre, og vår annerledeshet er hvert vårt fastland, hvor vår særegenhet har sitt utspring.

 

2. Ingerering - en utfordring ( indre og ytre integrering)
Integrering er en prosses og et mål. Integrering betyr likeverd og deltakelse. Det vil si at man blir oppfattet som likeverdig til tross for sin annerledeshet. For noen innvandrere kan det være langvarig prosess og for andre kan det være en kortere prosess. Det er et møte mellom majoriteten og minoritetene. Integrering krever likeverd, deltakesle og ansvar hos begge parter. Er det mulig å få til en reell integrering?  Hva er indre integrering og hvordan kan man anvende denne kunnskapen i sosialt arbeid, i undervisning og forebygging av kriminalitet og så videre.....?

 

3. Helsearbeidernes møte med pasienter med en annen kulturell bakgrunn
Hvordan mennesker oppfatter sykdom og helse er, kulturelt betinget. Når det gjelder kommunikasjon, er graden av respekt for den andre mennesker avgjørende for en persons tilbøylighet for enveis - eller toveis kommunikasjon.
Tema: holdninger, empati, fødsel, graviditet, barseltid, helsestasjon, bruk av tolk, kommunikasjon uten tolk, sykdomsforklaringer, uttrykk av følelser, omskjæring og så videre....
 
4. Skole/ barnehage - hjem samarbeid
Sosial integrering og likeverd i skolen er like viktig som språklæring og undervisning. Hvorfor kommer ikke noen foreldre på foreldre møter? Hvordan opplever pedagogen dette og hvordan opplever eleven dette? Hva kan gjøres. Hvilke utfordringer møter elever med bindestreksidentitet i sin skolehverdag. Kommunikasjon, multikulturell undervisning og holdningsendring hos elevene. Hvordan forebygge rasisme, mobbing og konflikter i skolen. Identitetsutvikling.
 
5. Kvinner og deres rettigheter i det norske samfunnet
Tvangsekteskap, omskjæring, æresdrap og beskyttelse i det norske samfunnet. Hvordan skal man forstå det kompliserte samfunnet hvor kvinnen blir undertryt, utstøtt og til og med drept. Hvordan tenker mennene, brødrene, kvinnene og søstrene. Hvordan kan en far eller en bror drepe sin datter / søster? Eller hva er det som hindrer empati? Hvilke muligheter har de i det norske samfunnet og hvilke rettigheter og beskyttelse gir den norske loven?  Utfordringer for krisesenterne, samfunnet, minoritetsmiljøene, politiet, skolene, helsesøstre, jentene, guttene, foreldrene deres, kjæresten, kjærestens familie,  og barnevern.
 
6. Utfordringer i møte mellom barnevern og familier med en annen kulturell bakgrunn.
For mange som kommer fra ikke-vestlige land er barnevernets rolle ukjent og uforståelig. Spesielt vanskelig er det å forstå tvangsfullmaketene barnevernet har. Hvis saksbehandler ikke klarer å sette seg inn i foreldrenes situasjon og deres følelser, vil ikke foreldrene kjenne seg igjen i barnevernets beskrivelse. Dette kan gjøre videre samarbeid vanskelig. Tema: kommunikasjon, barneoppdragelse, kollektive kulturer og individorienterte kulturer, empati, fosterhjemsplassering, institusjonsplassering, fysksisk avstraffelse av barn og så videre....
 
7. Familierådgivning
Skilsmisse, barnefordeling, faren for kidnapping og andre utfordringer i slike saker. Hva er arrangert ekteskap og hva er tvangsekteskap. Hvilke forbehold bør man ta. Hvilke sanksjoner kan kvinnene og mennene møte dersom et ekteskap går i oppløsning. Hva betyr ære i strenge kulturer?
 

8. Hvor mye annerledeshet kan man tåle - gjenger, vold, ære - skam.

Hvor mye annerledeshet kan man tåle? Vold er lik ære og kriminalitet er lik penger. Kommunikasjon, hvorfor enkelte ungdommer havner på skråplanet. Syn på politiet i Norge. Holdninger. Foreldrenes rolle. Identitetsutvikling.

 

9. Kursopplegg etter behov..........  

 

En kombinasjon av teori og erfaring


Har du noen gang tenkt på hvordan det er å ha en identitet forankret i to kulturer, hvor det som blir oppfattet som moralsk riktig i den ene kulturen blir umoralsk i den andre ?


De voksne sier at man skal velge det gode fra begge kulturer, men hvem skal definere det gode ? Valg av det gode, det vanskelige valget !
Hvordan tror du det er å ha tilhørighet til to land og to kulturer uten å eie noen ?
Hvorfor havner enkelte ungdommer i gjenger ?
Hvordan er det å gå på skolen når man mangler dydbespråket ?
Er jeg rasist ?  Går ikke rasismen begge veier ?  Må ikke alle ta et oppgjør av seg selv, også innvandrere ?
Hvordan kan en oppvekst med to kulturer bli en berikelse, isteden for en belastning ?  Barn med bindestrekidentitet.
Hvordan kan jeg vise at min annerledeshet er en styrke og ikke en belastning ?